* เจดีย์ มรรค 8 *
(บริวารเจดีย์องค์ใหญ่)
.
เจดีย์มีฐานรัศมีกว้าง 8.5 เมตร x สูง24เมตร
(สูงเท่ากับตึก 6 ชั้น)
.
เจดีย์ชั้นที่ 1 / มีเจดีย์ “มรรค 8” 4 เจดีย์
1.) เจดีย์ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ)
2.) เจดีย์ สัมมาสังกัปโป (ความดำริชอบ)
3.) เจดีย์ สัมมาวาจา (การพูดชอบ)
4.) เจดีย์ สัมมากัมมันโต (การงานชอบ)
.
เจดีย์ชั้นที่ 2 / มีเจดีย์”มรรค 8” 4 เจดีย์
5.) เจดีย์ สัมมาอาชีโว (เลี้ยงชีวิตชอบ)
6.) เจดีย์ สัมมาวายาโม (ความเพียรชอบ)
7.) เจดีย์ สัมมาสะติ (ความระลึกชอบ)
8.) เจดีย์ สัมมาสมาธิ (ความตั้งใจมั่นชอบ)
.
(มีพระพุทธรูป ติดอยู่องค์เจดีย์ชั้นนอก/
ทั้ง 8 เจดีย์ ประมาณเจดีย์ละ 4 องค์)
.
พระมหาเจดีย์ ที่เกิดขึ้นที่วัดธรรมยาน ฐานกว้าง 100 เมตร x สูง 89 เมตร
นับเป็นพุทธสถานที่สำคัญ สร้างเป็นอนุสรณ์ เพื่อจารึกไว้เป็นการถวาย
เป็นพุทธบูชา บูชาคุณพระพุทธเจ้า ผู้ชี้ทางดับทุกข์
ถวาย เป็นธรรมบูชา บูชาคุณพระธรรม คือคำสอนเพื่อดับทุกข์
ถวาย เป็นสังฆบูชา บูชาคุณพระอริยสงฆ์ มีหลวงพ่อพระราชพรหมยาน เป็นที่สุด
(หลวงพ่อฤาษีฯ – วัดท่าซุง) เป็นพระอาจารย์
ผู้มีพระคุณอันประเสริฐ นำธรรมคำสอนเพื่อดับทุกข์
และเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ครบ 5,000 ปี
.
ขออนุโมทนามา ณ ที่นี้ กับเจ้าภาพทุกคนที่มีความศรัทธาร่วมกันสร้างอนุสรณ์
อันเป็นมหากุศลในครั้งนี้
ขอจงเป็นปัจจัยให้เจ้าภาพทุกคน ดำรงมั่นคงในธรรม จนกว่าจะถึงความสิ้นทุกข์
สมความปรารถนาเพื่อพระนิพพาน โดยฉับพลัน ในชาติปัจจุบันนี้ด้วยกันทุกคนเทอญ
.
ผู้ที่สนใจเป็นเจ้าภาพเจดีย์ “มรรค 8”
ทำบุญองค์เจดีย์ละ 3,000,000 บาท (สลักชื่อเจ้าภาพไว้ที่ฐานเจดีย์)
.
ผู้ที่สนใจเป็นเจ้าภาพติดต่อได้โดยตรง
พระปลัดวิรัช โอภาโส (เจ้าอาวาสวัดธรรมยาน) : 064-159-9555sadok
scroll back to top